Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AVESOBSERWACJE.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego avesobserwacje.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez Fundację Ekologiczną "LAUDATO SI" z siedzibą w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633574, NIP: 8513198537, REGON: 365235281, zwana dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  1. e-mailowo, pod adresem: biuro@laudatosi.pl,
  2. telefonicznie, pod numerem: +48 692 509 181,
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej avesobserwacje.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Serwis ma charakter edukacyjny i związany jest z szeroko pojętą tematyką przyrodniczą i ekologiczną.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać również dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie avesobserwacje.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Obserwacja – bezpłatna publikacja dodana i prezentowana przez Użytkownika w Serwisie, zawierająca informacje o prowadzonej przez niego obserwacji ornitologicznej, w tym o obserwowanym gatunku, miejscu obserwacji czy jej terminie, oraz inne informacje zgodne z charakterem i specyfiką Serwisu oraz Usługi; 

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań w Serwisie;

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość dodawania, przeglądania i wyszukiwania Obserwacji jak również przeglądania i wyszukiwania informacji i treści prezentowanych przez Usługodawcę oraz innych Użytkowników Serwisu, oraz korzystania z innych jego Usług, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.  
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie i wyszukiwanie informacji prezentowanych w Serwisie,
  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  4. możliwość dodania i prezentowania Obserwacji w Serwisie.
 3. Usługodawca prezentuje na Stronach Serwisu treści o charakterze związanym z tematyką Serwisu, w tym przyrodniczą i ekologiczną, jak również treści dodawane i prezentowane przez samych Użytkowników, w tym w szczególności Obserwacje.
 4. Usługodawca umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie w/w treści każdemu Użytkownikowi, z zastrzeżeniem, że niektóre z treści bądź Usług i funkcjonalności Serwisu mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają aktywne Konto w Serwisie i zalogowali się do Konta.
 5. Umowa o świadczenie Usługi, polegającej na przeglądaniu informacji i wyszukiwaniu informacji oraz pozostałych treści w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 6. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 7. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu Konta przez Użytkownika.
 9. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego w Serwisie.
 10. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza, umożliwiającego wysłanie wiadomości do Usługodawcy jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 11. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma możliwość dodania i prezentowania w Serwisie Obserwacji. Warunki i zasady realizacji Usługi polegającej na dodaniu i prezentowaniu Obserwacji zostały wskazane w pkt. V niniejszego Regulaminu.
 12. Użytkownik posiadający Konto, oprócz Usług wskazanych powyżej może korzystać także z innych dostępnych w Serwisie funkcjonalności, w tym w szczególności dołączać do grup użytkowników tworzących grupy obserwatorów, przeglądać cele, sprawozdania lub inne treści, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie i związane z jego specyfiką i charakterem.
 13. Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

V. OBSERWACJE

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie dodanie i prezentowanie w Serwisie Obserwacji.
 2. Dodanie Obserwacji w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego, a następnie wypełnienia interaktywnego formularza Obserwacji, w tym w szczególności jego pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji Obserwacji zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie usunąć dodaną przez niego Obserwację, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Koncie lub zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o jej usunięcie, mailowo pod adresem wskazanym w pkt. I niniejszego Regulaminu. Z chwilą usunięcia Obserwacji z Serwisu rozwiązaniu ulega Usługa dodania i prezentowania Obserwacji.
 4. Użytkownik samodzielnie ustala treść prezentowaną w ramach Obserwacji, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 5. Szczegółowe wymogi dotyczące Obserwacji, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Obserwacji wskazane są na stronach internetowych Serwisu.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcy o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz innych Użytkowników.
 5. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta, Obserwacji lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Koncie, Obserwacji lub innym miejscu w Serwisie treści, Użytkownik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Serwisu.

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta lub Obserwacji mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik z chwilą zamieszczania w Serwisie treści, o których mowa w zdaniu poprzednim udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
 2. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji,  o której mowa w ppkt. 1 powyżej na następujących polach eksploatacji:
 1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 2. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
 3. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
 4. publiczne wyświetlenie,
 5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).
 1. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu czy dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono informacje, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Konta, Obserwacji  lub w innych częściach Serwisu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 3. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

VIII.  REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Fundacja Ekologiczna "LAUDATO SI", Al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@laudatosi.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik, będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
 5. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości e-mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu,  w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług Serwisu i  usunięciem Konta.
 6. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia Uługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od  tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. 
 7. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 6 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.

Pobierz PDF