WARSZTATY EDUKACYJNE - FERIE ZIEMOWE - 2020 ROK

warsztaty dla dzieci i młodzieży,
uczestników projektu edukacji ekologicznej
"poznajemy ptaki polski i zasady bioróżnorodności,
szanujemy dzieło stworzenia"

 

główny cel projektu

Głównym celem projektu jest nauka rozpoznawania gatunków ptaków i poznanie ich biologii
oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas obserwacji terenowych. Do zadań aktywnych uczestników projektu jest całoroczne prowadzenie obserwacji ornitologicznych w terenie na podstawie wyjść indywidualnych i grupowych. Aktywność uczestników opierała na rozwijaniu własnej pasji i chęci rozwijania posiadanych umiejętności. Myślą przewodnią projektu jest aktywne zaangażowanie dzieci i młodzieży
w prowadzenie obserwacji ornitologicznych.

koszty

Warsztaty sfinansowane ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności,
szanujemy Dzieło Stworzenia".

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie.

Warsztaty są bezpłatne, jedynym kosztem dla uczestników warsztatów są koszty transportu.
Fundacja nie organizuje transportu, uczestnicy we własnym zakresie organizują dojazd na miejsce,
gdzie prowadzone będą warsztaty oraz powrót z warsztatów po ich zakończeniu.

UCZESTNICY WARSZTATÓW

            Warsztaty zorganizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 roku życia, zamieszkujących jedno z 10 województw Polski:

Wskazane jest aby zgłaszały się grupy zorganizowane z uwzględnieniem podziału na grupy w wieku dzieci ze szkół podstawowych oraz grupy z młodzieżą ze szkół średnich.

ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY

Zgłoszenia można dokonywać poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na warsztaty na 2020. Formularz jest dostępny do pobrania na stronie www.laudatosi.pl oraz na do pobrania tutaj
Formularz wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy wypełnić czytelnie.
Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać:

pocztą na adres:

FUNDACJA EKOLOGICZNA LAUDATO SI'

al. Wyzwolenia 52,

71-506 Szczecin

lub zeskanowany pocztą elektroniczną: biuro@laudatosi.pl

zasady przyjmowania uczestników na warsztaty

Fundacja Ekologiczna Laudato Si' na podstawie otrzymanych zgłoszeń będzie decydowała o przyjęciu
na warsztaty. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz dodatkowe kryteria:

 1. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które aktywnie uczestniczą (dalej "aktywni uczestnicy") w prowadzeniu obserwacji ornitologicznych w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia".
 2. W następnej kolejności kwalifikowane będą grupy* zorganizowane, w których zgłoszeni będą aktywni uczestnicy projektu.
 3. Dalej przyjmujemy grupy* zorganizowane bez aktywnych uczestników projektu.
 4. Na końcu przyjmowane będą osoby indywidualne spoza projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia".

* poprzez grupę rozumiemy minimum 15 osób

Zgłaszający się zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu na listę uczestników warsztatów lub rezerwową.

miejsce prowadzenia warsztatów

Warsztaty organizowane są w dwóch ośrodkach położonych nad Morzem Bałtyckim zlokalizowanych
na terenie woj. zachodniopomorskiego:

I. Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy Centrum Edukacyjne Kamieńsko-Szczecińskiej Archidiecezji
w Trzęsaczu, ul. Pałacowa 3, 72-344 Rewal.

II. Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "STAŚ", ul. Nowowiejska 46, 72-513 Wisełka.

 

terminy warsztatów

 

TURNUSY

TERMIN WARSZTATÓW

TERMIN ZGŁOSZEŃ

I

13.01-19.01

do 10 grudnia 2019 r.

II

20.01-26.01

do 13 grudnia 2019 r.

III

27.01-02.02

do 13 grudnia 2019 r.

IV

03.02-09.02

do 20 grudnia 2019 r.

V

10.02-16.02

do 20 grudnia 2019 r.

VI

17.02-23.02

do 20 grudnia 2019 r.

VII

24.02-01.03

do 20 grudnia 2019 r.

 

TEMATYKA WARSZTATÓW

 

Poniżej zamieszczono zakres tematyczny warsztatów w 2020 roku.

 

PRACOWNIA PRZYRODNICZA

 1. Ptaki w środowisku zmienionym przez człowieka – synurbizacja, zmiany w zachowaniach ptaków, jak człowiek wpływa na obecność ptaków (negatywne i pozytywne efekty).
 2. Nauka rozpoznawania gatunków ze zdjęć, slajdów, tablic, plansz.
 3. Obserwacje ptaków na terenach leśnych, parkowych i w zadrzewieniach śródpolnych – gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków leśnych.
 4. Jak samodzielnie zorganizować badania ptaków na własnym terenie – zbieranie podstawowej wiedzy o przyrodzie, praca z mapami, wyznaczanie powierzchni lub tras badawczych.
 5. Nauka rozpoznawania gatunków ptaków z nagrań audio.
 6. Seans filmowy - filmy o tematyce przyrodniczej
 7. Obserwacje ptaków na terenach otwartych: pola, łąki, bagna -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków terenów otwartych.
 8. Rzadkie i ginące ptaki Polski i Europy – gatunki, biologia, ochrona.
 9. Pospolite ptaki lęgowe Polski i Europy – gatunki, biologia, liczebność, badania.
 10. Rozpoznawanie pędów drzew i krzewów w stanie bez liści.
 11. Mokradła - charakterystyka.
 12. Obserwacje ptaków na terenach wodno-błotnych -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia ważniejszych gatunków ptaków wodnych i błotnych.


ZAJĘCIA TERENOWE

 1. Rozpoznawanie siedlisk charakterystycznych dla poszczególnych gatunków ptaków, zapoznanie się z bioróżnorodnością zbiorowisk roślinnych poprzez rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów.
 2. Zajęcia z ilustrowania gatunków ptaków - cech budowy morfologicznej, sylwetki w locie.
 3. Zimowanie ptaków - obserwacje gęsi, łabędzi i kaczek, zimowisko bielików
 4. Obserwacje ptaków morskich.

 

KONTAKT

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na warsztaty wszystkich zainteresowanych. W razie pytań dotyczących warsztatów prosimy o kontakt:

Łukasz Chorągwicki

kom. 692 509 181

email: biuro@laudatosi.pl